భారత చరిత్రలో బుద్ధునికి దీటైన, సాటి అయిన మరో వ్యక్తి మనకు కానరాడు. అంతటి మహామహుడు ఈ భూఖండం అవతరించిన తరువాత నేటివరకు పుట్టలేదు అనేవారు కూడా ఉన్నారు. అందుకేనేమో హిందువులు మచ్చలేని బుద్ధునితో సరితూగే మరో మూర్తిమత్వాన్ని సృష్టించాలని, రాముణ్ణి తయారు చేశారని ఒక వాదం ఉంది. రాముణ్ణి తయారు చేశారని భావించడానికి కొన్ని ఆధారాలున్నాయి. బుద్ధుని గురువు వెస్సామిత్త. వెస్సా మిత్త అంటే విశ్వామిత్రుడు. రాముని విషయంలో విశ్వామిత్ర పాత్ర అందరికీ తెలిసిందే. ఆ వెస్సామిత్త నుంచే విశ్వామిత్ర పాత్రను సృష్టించాడు వాల్మీకి. బౌద్ధ వెస్సామిత్త రామాయణ విశ్వామిత్ర కావడం యాదృచ్చికం కాదు....

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good