ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పదకొండు కోట్ల మందికి తీర్థయాత్రలు చెయ్యాలని, పుణ్యప్రదేశాలు దర్శించాలని, విహార యాత్రలు చెయ్యాలని, విశిష్ఠ నిర్మాణాలు, జలపాతాలు కేవలం కళాభిరుచితో అపురూప కళాఖండాలు, అలాగే కొండలు, గుట్టలు, దుర్గమాలు, దుర్గాలు చూడాలని వుండదు. కొందరికి చూడాలనివున్నా, ఆసక్తి, దాంతోపాటు ఆర్థికస్తోమతు, ఇంకా చెప్పాలంటే ఓర్పు ఓపిక కావాలి. ఇన్నీ సమకూరితే యాత్ర వారు కోరిన ప్రకారం ఆనందదాయకమౌతుంది. ఈ ఆనందం దర్శించడంలోను కల్గుతుంది, కొందరికి పఠించడంలోను కల్గుతుంది.
ఈ పుస్తకంలో రచయిత ఆంధ్రప్రదేశ్‌తో ప్రారంభించి, అక్షరక్రమంలో భారతదేశంలోని అన్ని పుణ్య క్షేత్రములను, తీర్ధాలను చూడగల్గినంతవరకు ఇచ్చారు. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good