ఇటీవలి కాలంలో ఎంతగానో విస్తరించిన మీడియా తీరుతెన్నులు ఎలా ఉన్నాయి? పాలక వర్గాలకు, వ్యాపార ప్రయోజనాలకు అది ఎలా ఉపయోగపడుతున్నది? పాలకవర్గాలు మీడియా పట్ల ఎలా వ్యవహరిస్తున్నాయి? ఈ మధ్యలో ప్రజా ప్రయోజనాలు, లౌకిక ప్రజాస్వామిక విలువలు ఏ మేరకు నిలబడుతున్నాయి?

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good