'మల్లీశ్వరి'' గొప్పతనం తెలుసుకోవడానికి ఆ చిత్రం చూడటం ముఖ్యం.  తెరమీద కాకపోయినా యింట్లో, విరివిగా వీడియో సౌకర్యాలున్న యీ రోజుల్లో అదేమంత కష్టం కాదు.  అయితే సినిమా దర్శకుడు నిర్ణయించిన 'వడి' తోనే నడుస్తుంది.  నింపాదిగా నడవలేము.  సినిమా నవల అలా కాదు;  కావలసిన భాగం కావలసినన్ని మార్లు అవసరానికి తగిన పద్ధతిలో చదువుకోగలం.  ఆ స్మృతులను మళ్ళీ మళ్ళీ నెమరు వేసుకుని దాని రసం తిరిగి తిరిగి ఆస్వాదించగలం.   పుస్తకం అందుబాటులో ఉన్నట్లు వీడియో ఉండదు.  వీడియోకున్న దృశ్యగుణం పుస్తకానికి లేదు.  కాని రెండు మూడుమార్లు సినిమా చూసుకున్న తరువాత నవల చదువుతుంటే మన జ్ఞాపకాలే మనోయవనికపై ఆ చిత్రాన్ని ప్రదర్శింపచేస్తాయి. - వి.ఏ.కె.రంగారావు

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good