“నేనే కాదు. స్త్రీల హృదయాలన్నీ అటువంటివే డాక్టర్! ఎంతో సున్నితంగా గాజువలే ఉంటాయి. పురుషులు తమ కఠిన హృదయాలతో వారిని చిట్లగొడుతారు. ఆ చిట్లిన హృదయాలతోటే పురుషుల శ్రేయస్సు కోరుతూ జీవితాంతం బాధ పడతారు. మా అక్కయ్యను, ఆమె తల్లిని అందుకు తార్కాణంగా తీసుకోవచ్చు. బావ ప్రథమంలో అంత కఠినంగా ప్రవర్తించినా అక్కయ్య ఇసుమంతైనా బాధపడకుండా తుదకు అతనిలో వచ్చిన మార్పుకు కారకురాలై చివరకు వివాహం చేసుకోబోతూ ఉంది.” సగర్వంగా స్త్రీ జాతిని సమర్థిస్తూ, సుందరం కళ్ళలోకి సూటిగా చూస్తూ అంది నీరజ.
“అవును నీరూ… నీవన్నది నిజమే! అందుకే అంటారు స్త్రీకి భూదేవికి ఉన్నంత ఓర్పు ఉంటుందని.” అన్నాడు సుందరం.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good