అవి జాతీయోద్యమం రోజులు,

ఈ రచనను బ్రిటీషు ప్రభుత్వం

రెండు పర్యాయాలు నిషేధించింది.

రచయితను - రచనను ప్రముఖులు

వేనోళ్ళ కొనియాడారు.
తెలుగు సాహిత్యంలోని గొప్ప నవలలో 'మాలపల్లి' ఒకటి. స్వాతంత్య్రోద్యమ కాలంనాటి తెలుగు జన జీవితాన్ని, విభిన్న భావజాలాల సంఘర్షణలను అద్బుతంగా చిత్రీకరించిన నవల 'మాలపల్లి'. తెలుగువారిపై 'మాలపల్లి' చూపించిన ప్రభావం బ్రిటీషువారిని కలవరపరచి ఈ నవలను నిషేధించేలా చేసింది.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good