మీరు ఏ విషయాన్నీ అది శృతుల్లో ఉంది కదా అని గానీ, సంప్రదాయంగా అందరూ పాటిస్తున్నారు. కధా అని గానీ, అందరూ ఆదరించే శాస్త్రాలకు అనుకూలంగా ఉంది కదా అని గానీ, చెప్పేవాడు చూడడానికి ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాడనిగానీ దాన్ని గురించి ఎన్నాళ్లుగానో ఆలోచిస్తూ దానికి అలవాటు పడినాము కదా అని గానీ, మత పెద్ద గురువు అలా చెప్పాడు కదా అని గానీ, మన పెద్ద గురువు అలా చెప్పాడు కదా అనిగానీ, అంగీకరించకండి. ఏ మాటనైనా స్వీకరించడం వల్ల మీకుగానీ, ఇతరులకు గానీ హాని కలగదనీ, అందరికీ మేలే లుగుతుందని అనిపిస్తే అప్పుడు స్వీకరించండి. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good