మహాభారతం ఓ మహాగ్రంధం.
ఈనాడు ములగ్రంధాన్ని చదివే ఓపిక, చదివి అర్ధం జేసుకోగల బాష జ్ఞానం బహు కొద్దిమందికే ఉంది.
క్రమశః కలం మారింది.
కలంతో పాటు మనుషులు, మనుషులతో బాటు మనస్సులు మార్పును అభిలషించడం సహజం. శ్లోకాల నుంచి, పద్యాల నుంచి, ఛందస్సు నుంచి, గద్యదుల నుంచి...... కవిత సాగరం చిలి పయపయలుగా ప్రవహించింది.
మా కృషిని ప్రోత్సహిత్సు ఈ గ్రంధాన్ని ఆమోదించిన అన్ద్రప్రదేస్ గ్రంధాలయ శాఖ వారికీ, డైరెక్టర్ అఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషనల్ వారికీ మా హార్దిక ధన్యవాదాలు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good