భాగవతం ఓ మహా గ్రంధం. ఇనాడు మూలా గ్రంధాన్ని చదివే ఓపిక, చదివి అర్ధం జేసుకోగల బాష జ్ఞానం బహు కొద్ది మందికే ఉంది.
కలంతో పటు మనుషులు, మనుషులతో బాటు మనస్సులు మార్పును అభిలశించడం సహజం. శ్లోకాల నుంచి, పద్యాల నుంచి, చందాసు నుంచి ... కవిత సాగరం చిలి పయపయలుగా ప్రవహించింది.
మా కృషిని ప్రోత్సహిస్తూ ఈ గ్రంధాన్ని ఆమోదించిన - ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంధాలయ శాఖ వారికీ, డైరెక్టర్ అఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ వారికీ మా హార్దిక దయవాదాలు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good