'ఇది మేరీ క్యూరీగా పేరు పొందిన మేరీ జీవిత చరిత్ర. ఆమె జీవితం పూలతోట కాదు. రాళ్లబాట. అయినా ఆమె ధైర్యంగా ఒక అడుగు కాదు వందల అడుగులు వేసింది. మానవజాతికి వేనవేల ప్రయోజనాలు సమకూర్చింది. ఆమె ఎంత ఎత్తు అని నన్ను ఎవరైనా అడిగితే స్టాట్యూ ఆఫ్‌ లిబర్టీ అంత ఎత్తు అంటాను. రియోడిజనీరో లోని జీసస్‌ విగ్రహం అంత ఎత్తు అంటాను. అదే ప్రశ్నను మళ్లీ అడిగితే ఆకాశం అంత ఎత్తు అని సందేహించకుండా చెబుతాను.'' అంటారు రచయిత కృష్ణ ప్రసాదు.

Pages : 96

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good