నవ్యాంధ్ర నిర్మాతల్లో మొదట లెక్కించదగ్గవారు మాడపాటి. తెలంగాణ వైతాళికుడిగా, తేజోమూర్తిగా కీర్తి గడించిన వ్యక్తి ఆయన. దాశరథి రంగాచార్య తన ''చిల్లర దేవుళ్ళు'' అనే నవలలోని కథానాయకుడు మాడపాటి హనుమంతరావుని హైదరాబాదులో కలిసి మాట్లాడినట్లుగా కల్పించి రాశారు. దీనిబట్టి 'ఆంధ్ర పితామహ'కు గల ఆదరాభిమానాలు అర్ధం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు దాశరథి రంగాచార్య ఈ నవలను ''నిజాం పరిపాలనలో ఊరూపేరు మాసిన ఆంధ్రజాతికి ఒక తీరూ తెన్నూ కల్పించిన ''ఆంధ్ర పితామహ''. ''మాడపాటి హనుమంతరావు పంతులుగారికి అంకితం'' చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇది చాలు - మాడపాటి మూర్తిమత్వ ప్రభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి! ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే - ఆంధ్రోద్యమం వారి జీవితం ! తెలంగాణ అభ్యుదయానికే ఆయన జీవితం అంకితం!!

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good