కొట్టివేత

 

పునర్లిఖించుకోవాలిప్పుడు

నన్ను నేను

కొత్త కాగితంపైకి అడుగేస్తూ

 

అందవిహీనంగా చెక్కుకున్న

మునుపటి నన్ను

చిక్కటి సిరాతో కొట్టేయాలి

పాతమాటలకు నిర్తాక్షిణ్యంగా కత్తెరేసి

ఇప్పటి నేనుగా కొత్త ఆసనమేసి

 

పాత పాళీకి కొత్త మాటలు

అభ్యాసం చేయించి

 

తడిమే ప్రతి చూపులో

వినే ప్రతి మాటలో నూత్న వెలుగుతో

నన్ను నేను కాల్చుకోవాలి

 

''కొట్టి వేతలనుంచి కొత్తగా పుట్టుకురావాలి''

 

మెర్సీ కవిత్వమంతా ఇటువంటి కొత్త భాష కోసం అన్వేషణే. సుసమాజం గురించి, సువ్యవస్థల గురించి ఆలోచించడంకన్నా కూడా ఆమె సమస్య ఎంతసేపూ సుశబ్దంతోటే. తనలో ప్రకంపిస్తున్న భావాల్ని మనకు వెల్లడి చేయడానికి తగిన శబ్ధం దొరుకుతుందా లేదా అనేది ఆమె ఆతృత. ఇట్లాంటి వాక్యాలు మొలకెత్తుతున్న ఈ హృదయంలో ఏ అనుభవాల ఒండ్రు మట్టినో మేటలు వేసిందనీ, సారవంతమైన ఆగామి కాలమొకటి ఈ నేలలోంచి వికసించనున్నదని మనకొక హామి దొరుకుతుంది. - వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good