ఒక మంచి అమ్మాయికి వుండే లక్షణాలను ఇందులో చెప్పడం జరిగింది.    -ఎన్. మధుకర్

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good