ఈ పుస్తకంలో మనసులో నాటుకున్న చిన్ననాటి ఉపదేశం, మొఘల్ సారాయిలో మొగ్గ తొడిగిన బహదూర్, చిన్ననాడే నాన్నను కోల్పోయిన చిన్నారి ననే, చిన్నరి ననే చదువు ముచట్లు, కాసిలో కొనసాగిన చదువు, నిజాయితీని నిరుపించుకున్న బహదూర్, ఆడిన ఆటలు - నటించిన నాటకాలు, చిన్ననాడే ఒంట బట్టిన జాతీయ భావాలూ, బాలగంగాధర్ తిలక్ చూచిన బాల బహదూర్, తొలిసారి అరెస్టయిన లాల్బహదూర్, శాస్త్రి పట్టా తీసుకోని శాస్త్రిగ మరీనా బహదూర్, మొదలగునవి ఉన్నవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good