'ఎవరు ఏ మార్గం తొక్కినా, గమ్యం ఒక్కటే. జీవితంలో పరిపూర్ణత, ఒక తృప్తి, అది లభించనప్పుడు పెళ్ళే కావాలని ఎక్కడుంది ! సంసారసాగరం అందరికీ అక్కర్లేదు. కొందరికే కావాలి. కృష్ణవేణి ఆ కొందరి లాటిది కాదు.''
ఈ విజిలెన్స్‌ ¬మ్‌లో గేట్లలోకి వచ్చిన ప్రతి ఆడపిల్లనీ చక్కదిద్ది, ఆమెకి ఆర్ధిక సుస్థిరత్వం కల్పించాలని సూపరెంటు కృష్ణవేణి తపన. ఆమె ఉద్యోగ నిర్వహణలో జయాపజయాలు పడుగు పేకల్లా కలిసి పోయాయి. కళ్ళు తెరుచుకుని నిస్సంకోచంగా, ఆ పాత జీవితంలోకి వెళ్ళిపోయే 'గీత' నినాదాలకీ, ఉద్యమాలకీ, బలి అయిన 'మంజుల', పర్వతాలూ, దేశాలూ దాటి ఆంధ్రాకి వచ్చి తెలుగువారితో తనకి జన్మస్థల బాంధవ్యం ఉన్నదని నమ్మే 'వెలెంటినా' వీరంతా ఒక పూలదండలోని పూలు. విజిలెన్స్‌ ¬మ్‌లోని స్త్రీలందరినీ ఒక అపూర్వ అనుబంధం కట్టివేస్తున్నది. అదే మమతానుబంధం. 'సుశీల' రెండో పిల్లని మొదటిసారి ¬మ్‌కి తీసుకొచ్చినపుడు మమతానురాగాలకి మొహం వాచిన యీ స్త్రీలంతా ఆ చిన్నదాని చుట్టూ చేరతారు. ¬మ్‌లో పెళ్ళి చేసుకున్న 'వేలాయుధం' కూతురికి అంపకాలు పెడ్తున్నపుడు రక్త సంబంధీకుల కంటే ఎక్కువగా బాధపడతారు. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good