ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రీడలో మరిన్ని మెరుగైన విజయాలను సాధించి త్వరితగతిన క్రిడంద్రప్రదేశ్ గా అవతరించాలంటే, ప్రస్తుతం విద్యార్దులకు మరియు యువతకు మన మాతృభాషైన తెలుగులో వివిధ క్రీడలను గురించి క్రిదసమచారాన్ని సరళంగాను మరియు వ్యావహారిక భాషలో వివరించి చెప్పే క్రిదపుస్తకాల యొక్క ఆవశ్యకత ఎంతైనుంది. ఇవి ప్రజలకు ఆట గురించి తెలిసేలా చేసి క్రీడలపై అభిలాషను, ఆసక్తి కలిగించి క్రీడలను చుసేవిధంగా మరియు ఆడే విధంగా ప్రోత్సహిత్సై.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good