ఉత్తరాంధ్రకు ఉత్తర భూములు
సారవంతమయినవి
గిరులూ తరులూతో సంపన్న మయినవి
అచ్చట పుట్టిన చిగురు కొమ్మయిన చేప అన్నట్టు
యోధులే కాదు, కలం
యోధులు కూడా సామాన్యులు
కారు.
కాలక్షేపం కోసం కాకుండా జీవితాన్ని చిత్రించి ప్రశ్నించి ఆలోచనలు రేపే ఈ కథలు కేవలం పార్వతీపురపు ఆంత కథలు మాత్రమే కావు. ఎల్ల ప్రాంతాల వారిని ఆలోచింపజేసే కథలు.
గత నూరేళ్ళలో తొలినాటి ఆచంట సాంఖ్యాయన శర్మ గారి నుండి నిన్న మొన్నటి కలం పట్టిన చి|| బెలగం గాయత్రి దాకా కథకుల కథలు ఇందులో పొందుపరిచి లేరు.
ఈ పొందిక నేట సామాజిక అవసరమని భావిస్తూ అభినందిస్తున్నాము. - కాళీపట్నం రామారావు

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good