కార్తీక మాసమహత్యము - కార్తీకమాస నిత్య నిత్య స్నానము , వ్రాత ఆరంభ కల్పము స్నాననిది, నదీ స్నాన దాన, అర్చన ఫలము. . కారీకమాసంలో  చేయవలసిన విధులు - కార్తీక సోమ వారవ్రత మహత్యము . కార్తీక మాస ప్రాతః నదీ స్నానమాహత్య్వము . దేవాలయంలో కార్తీక మాసమునందు  దీపారాధన మహత్యము , కార్తీక మహత్యం శ్రావణ ఫలం - వనభోజన మహత్యం. ముప్పై అధ్యాయాలు కలవు. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good