భారతి విజిటర్స్ రూమ్ లోకి వచ్చింది. అక్కడ ఒక యువకుడు కూర్చిని ఉన్నాడు. అతని నుదుటి మీద, మోచేతి దగ్గర ప్లాస్టర్లు ఉన్నాయి. ఆటను అక్కడున్న పుస్తకం చూస్తూన్నాడు.
భారతి ఎక్య్సుజ్ మీ అంది.
ఆటను చటుక్కున తలెతాడు. భారతి ణి చూడగానే కుర్చిలోంచి లేస్తూ మీరు అన్నాడు సందేహంగా.
నా పేరు భారతి.
ఆ పేరు వినగానే అతని కళ్ళలోకి అనండంలాటిది చెంగుమని ఎగిరి వచ్చింది. అతని ముఖం చూస్తుండగానే సంతోశాతిశాయంతో కాంతిమయంగా అయింది.
ఆటను భారతిని ఆపాదమస్తకం ఒక దేవతని చూసినట్టుగా పవిత్రంగా శ్రద్దగా చూశాడు.
మీరు - మీరేనా సంభ్రమంగా తడబాటుగా అన్నాను.
మీరు అతని దెబ్బల వంక చూస్తూ అనుమానంగా అడిగింది. భారతి. ణా పేరు సత్యజిత్ మీరు నన్ను స్కూటర్ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు రక్షించారు.
ఓ ఈ సారి భారతి కళ్ళు మెరిసాయి...భారతి అతనినే చూస్తోంది. ఆ రోజు తను సరిగ్గా గమనించలేదు. ఇతను చాలా పొడగరి. ఆ క్రాప్ మాత్రం అలాగే అందంగా ఉంది. ఆ నిలబదతంలో ఠీవి ఉంది. అది ఆత్మవిశ్వసంగా వచ్చే రాజనం.
ఈ నవల రొమాంటిక్ ధ్రిల్లర్ కాదు, సస్పెన్సు థ్రిల్లర్ కూడా, యద్దనపూడి సులోచనారాణి కలం నుంచి జాలువారిన మరో మంచి ముత్యం...

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good