ఈ సంకలనంలోని కథల్ని విమర్శనాత్మక కథలు, విప్లవాత్మక కథలు అని రెండు రకాలుగా విభజించుకోవచ్చు. విమర్శనాత్మక కథలంటే తీసుకున్న వస్తువును, విశ్లేషణాత్మకంగా ఆవిష్కరించి వ్యాఖ్యానించి వదిలి వేయడం. విప్లవాత్మక కథలంటే అపసవ్యకర అంశాల మీద తిరుగుబాటు చేయడం. ఈ రెండు రకాల కథలు పాఠకుల్ని కదిలిస్తాయి. మార్పును కోరే వాళ్ళను, మార్పును అభిమానించే వాళ్ళను మాత్రమేగాక, బౌద్ధికంగా, సాంస్కృతికంగా జడులైన వాళ్ళను కూడా ఈ కథలు కదిలించగలవు.

- రాచపాళెం చంద్రశేఖర్‌ రెడ్డి

Pages : 197

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good