ఈ బుక్ లో అనంత కాల సర్ప దోషం... గుళిక కాల సర్ప దోషం ... వాసుకీ  కాల సర్ప దోషం .. శంఖపాల  కాల సర్ప దోషం ... పద్మ  కాల సర్ప దోషం .... తక్ష  కాల సర్ప దోషం ... కర్కోటక  కాల సర్ప దోషం ... రాహుకాలం యొక్క సమయ నిర్ణయం... రాహువు యొక్క దశలు - ఫలితములు... కేతువుయొక్క దశలు.. ఫలితములు.. దోష నివారణ.. రహుగ్రహ స్తోత్రం... కేతుగ్రహ ప్రార్ధన.. రహువుయొక్క పూజా విధానం. ప్రధానా శ్లోకాలు.. కేతువు పూజా విధానం... శ్లోకాలు. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good