జ్యోతిష శాస్త్రం చాల కాలంగా రహస్యoగా భోదింపబడుతూ వచ్చిoది .సంసృత బాషలోని గ్రంధాలు కేవలం పండితులకు మాత్రమే అర్థమయ్యే రీతిలో యుండెను .ఎంతో విలువైన జ్ఞాన సంపద కొద్దిమంది వద్ద రహస్యంగా యుండిపోయిoది. ఎంతో ఉన్నతమైన అటువంటి శాస్త్రం సాధారణ జనులకు అందుభాటులోనికి రావాలని ,పండితులకే కాక పామర జనానికి అర్థమయ్యేలా జ్యోతిశాసస్త్రం పరిజ్ఞానం అందించాలనే సంకల్పం దైవకృప చే న మదిలో రావటం వలన  ఈ గ్రంధ రచనకు పునుకోవటం  జరిగింది. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good