ప్రజా పక్షపాత న్యాయమూర్తిగా దేశమంతా ప్రఖ్యాతిపొందిన జస్టిస్ చిన్నపరెడ్డిగారిలో సాహితీ, సాంస్కృతిక ప్రజాదృక్పథం కూడా వున్నట్లు స్పష్టంచేసే కొన్ని ప్రసంగ పాఠాల సంపుటి ఈ పుస్తకం. వారి మాటల్లో- "సాహిత్యానికి, సామ్యవాదానికి, నిత్యజీవితానికి తీరని బంధాలున్నాయి. మనవ విజ్ఞానంలో నుండి పుట్టింది సామ్యవాదం. సామ్యవాదపు మహదాశయం మానవత. మానవత అనుభూతి, సాహిత్యం. సమాజ హృదయం సాహిత్యం. లోకానంతటినీ అవలోకించే నేత్రం సాహిత్యం. నిత్యజీవితాన్ని ప్రతిబింబించి, చదువరిలో చైతన్యం కలిగించి భావి భావ విప్లవానికి దారితీస్తుంది సాహిత్యం. గుండె నుండి పెల్లుబికి, పెదవుల మీదుగా ద్రవించే ఆనంద ప్రవాహం, ఆవేశ ప్రవాహం, ఆగ్రహ ప్రవాహం సాహిత్యం."
- జనసాహితి

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good