వ్యక్తిగతంగా, మానసికంగా, అభివ్రుదిని చెందకుండా ఎవరు ఏమి సాధించలేరు. ప్రతి వ్యక్తికీ లక్ష్యం, ఆశయం తప్పనిసరిగా ఉండాలి. తను నమ్మి పాటించే విలువలు కొన్ని ఉండాలి. కొన్ని నిర్దేశిత విషయాలపై సమగ్రమనియా అవగాహన్, వివేకం, నైపుణ్యం వైఖరి ఉండాలి. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ల్స్ అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. మానవతా సంబంధాలను పెంపొందించుకోవాలి. ప్రశాంత చిత్తాని, మానసిక చైతన్యాన్ని, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునే చాకచక్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకోవాలి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good