'మహామేధావులకు ఉండే సహజమైన స్పష్టతతోనూ, ప్రజ్ఞతోనూ యీ గ్రంథం నూతన ప్రపంచ దృక్పథాన్ని స్థూల రేఖల్లో చిత్రిస్తుంది. ఈ నూతన ప్రపంచ దృక్పథంలో యే మినహాయింపులూ లేని భౌతికవాదం, సాంఘిక జీవితానికి కూడా వర్తించేది వుంది. గతితర్కం అనే అత్యంత సమగ్రమైన, అత్యంత గంభీరమైన అభివృద్ధి సిద్ధాంతం వుంది. వర్గ పోరాటాన్ని, నూతన కమ్యూనిస్టు పోరాటాన్ని, నూతన కమ్యూనిస్టు సమాజ సృష్టి కర్త ఐన కార్మికవర్గం యొక్క ప్రపంచ చరిత్రాత్మక విప్లవ పాత్రనూ ప్రకటించే సిద్ధాంతం వుంది. ''మహామేధావులకు ఉండే సహజమైన స్పష్టతతోనూ, ప్రజ్ఞతోనూ యీ గ్రంథం నూతన ప్రపంచ దృక్పథాన్ని స్థూల రేఖల్లో చిత్రిస్తుంది. ఈ నూతన ప్రపంచ దృక్పథంలో యే మినహాయింపులూ లేని భౌతికవాదం, సాంఘిక జీవితానికి కూడా వర్తించేది వుంది. గతితర్కం అనే అత్యంత సమగ్రమైన, అత్యంత గంభీరమైన అభివృద్ధి సిద్ధాంతం వుంది. వర్గ పోరాటాన్ని, నూతన కమ్యూనిస్టు పోరాటాన్ని, నూతన కమ్యూనిస్టు సమాజ సృష్టి కర్త ఐన కార్మికవర్గం యొక్క ప్రపంచ చరిత్రాత్మక విప్లవ పాత్రనూ ప్రకటించే సిద్ధాంతం వుంది.   -''మహామేధావులకు ఉండే సహజమైన స్పష్టతతోనూ, ప్రజ్ఞతోనూ యీ గ్రంథం నూతన ప్రపంచ దృక్పథాన్ని స్థూల రేఖల్లో చిత్రిస్తుంది. ఈ నూతన ప్రపంచ దృక్పథంలో యే మినహాయింపులూ లేని భౌతికవాదం, సాంఘిక జీవితానికి కూడా వర్తించేది వుంది. గతితర్కం అనే అత్యంత సమగ్రమైన, అత్యంత గంభీరమైన అభివృద్ధి సిద్ధాంతం వుంది. వర్గ పోరాటాన్ని, నూతన కమ్యూనిస్టు పోరాటాన్ని, నూతన కమ్యూనిస్టు సమాజ సృష్టి కర్త ఐన కార్మికవర్గం యొక్క ప్రపంచ చరిత్రాత్మక విప్లవ పాత్రనూ ప్రకటించే సిద్ధాంతం వుంది. - లెనిన్

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good