ఈ పుస్తకంలో ఉపోద్ఘాతము, నావ గ్రహాల స్ధానాలు - సంచారాలు, చంద్ర గ్రహ గుణగణాలు, చంద్ర గ్రహ గ్రహ స్వరూపం - వృత్తాంతం, చంద్ర గ్రహ హూమ విధానం, చంద్ర గ్రహ లఘు హూమ పధ్ధతి, శ్రీ చంద్ర గ్రహ వైదిక మంత్రం జపవిద్హనం, వివిధ చంద్ర గ్రహ మంత్రాలూ, చంద్ర గ్రహ కవచ స్తోత్రం, శ్రీ చంద్ర గ్రహ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం, శ్రీ లక్ష్మి సహస్రనామ స్తోత్రం, శ్రీ భువనేశ్వరి అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం, శ్రీ చంద్ర గ్రహ స్తోత్రాలు, చంద్ర గ్రహ ప్రభావం - నివారణ, శ్రీ చంద్ర గ్రహ ఆలయాలు, శ్రీ చంద్ర గ్రహ సంఖ్యా విశేషాలు మొదలగునవి ఉన్నవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good