మీరు ఏ గ్రహం గురించి అయినా పూర్తిగా తెలుసు కోవాలన్నా లేక ఆ గ్రహాలూ లగ్న స్థానం నుంచి గాని లేక రాశి స్థానం నుంచి ఇచ్చే ఫలితాలు తెలుసుకోవాలంటే ఇది ఒక మంచి పుస్తకం. అదే కాక లగ్నా దిపతులు ఏయే స్థానాలలో ఏ ఫలితాలు ఇస్తాయో మీకు అర్ధమయ్యే రీతిలో సరళ భాషలో వివరించ బడింది. ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏమంటే జ్యోతిష్యులను గూర్చి మరియు జ్యోతిషం అసలు ఏమీ తెలియని వారి గూర్చి అంటే పండిత పామరులందరు తప్పక చదువదగిన అమూల్యమైన అంశాలు వ్రాయబడినాయి. అందరూ చదువదగ్గ పుస్తకమని మా దృఢ విశ్వాసం. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good