ఈ పుస్తకంలో నిధి రహస్యం, మాట - మంచితనం, ముప్పు తెచుకున్న మూర్ఖ గురువు, హద్దు మీరిన ఆశా, అతి తెలివి అధికారి, మాట చేసిన మహోపకారం, చెడిపోని చెలిమి, రాజుగారు - తెల్ల వెంట్రుక, ఫలించిన పట్టుదల గురించి ఉన్నవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good