రెండు విరుద్ధ భావాలు ప్రాకృతులు కలిగిన పదాలను

ఒక పదంగా ఫ్రేమ్‌ కట్టగల్గిన వడలి రాధాకృష్ణ కథల్లో

మాత్రమే చెయ్యి తిరిగినవాడు కాదు. కైతల్లోను అందెలు

కట్టుకున్నాడు. మర్మ కవిత్వఛాయలు కొన్నిచోట్ల

సింబాలిజం, కొత్తపదాల సృష్టి ప్రయోగం రాధాకృష్ణ రచనల్లో పలుచోట్ల కనిపిస్తాయి. - బి.హనుమారెడ్డి

Pages : 68

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good