ఈసప్‌ కథల్ని అనువాదం చెయ్యడానికి టాల్‌స్టాయ్‌ గ్రీకు భాష అధ్యయనం చేసి బోలెడు చదివేడు. ఈసప్‌ గురించి చాలా చాలా ప్రచారంలో వున్నాయి. ఈసప్‌కిజంతువుల భాష, ప్రకృతి భాష తెలిసి వుండడంతో ఆయన సంతోషంగా వుండే వ్యక్తి అని కొందరు అంటారు. కాని క్సాన్‌ఫ్‌ అనే ధనికుడికి ఈసప్‌ బానిస కావడంవలల్ల ఆయన విచారంగా వుండేవాడని కొందరు అంటారు. యేది యేమైనా ముఖ్య విషయం ఈసప్‌ జాలి, యుక్తి వున్న వివేకి. తన పాత్రలు చేసే చేష్టల ద్వారా ఆయన జనుల్ని నవ్వింప చేశాడు. జనులు యెంతలా నవ్వితే అంతలా యుక్తిపరులయేవారు.

ఈ పుస్తకంలో అన్ని రకాల పాత్రలు వున్నాయి. మానవులు, దేవతలు, జంతువులు, కాని పాత్రలు యెలాంటివైనా, వాటిద్వారా రచయిత తను పిల్లలతో మాట్లాడుతున్నాడు. అందుకనే ఆ పాత్రలు ఒకో అప్పుడు ముసుగు తగిలించుకున్న పిల్లల్లా కనిపిస్తాయి. మధ్య మధ్య ఆ ముసుగు తొలగిపోతుంది. మిలమిల మెరిసే శైశవ నేత్రాలు కనిపిస్తాయి. చిత్రకారుడు మిఖయీల్‌ రొమాదిన్‌ తన బొమ్మల్లో యీ అంశాన్ని నిలబెట్టేరు.

పేజీలు : 160

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good