నేను ఫక్తు మధ్యతరగతి వాడిని.

ఆ విలువలనే నమ్ముకుని జీవించినవాడిని.

శ్రద్ధ, శ్రమతో అన్నీ సాధ్యాలనే నమ్మకం!

నిజాయితీ, మంచితనం

మనుగడకి కీలకం అనే గాఢమైన విశ్వాసం!....

Pages : 326

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good