జోకులందు మంచి జోకులు వేరయా' అన్నాడో పెద్ద మనిషి.
అయితే మరి మంచి జోకులేవో, చెడ్డ జోకులేవో తెలుసుకోవాలంటే ఒకటే బండగుర్తు.
మంచి జోకు ఎన్నిసార్లు విన్నా, చదివినా మళ్ళీ మళ్ళీ నవ్విస్తూనే వుంటుంది. గుర్తు కొచ్చినప్పుడల్లా కవ్విస్తూనే వుంటుంది.
కానీ ఇక్కడో చిక్కుంది.
ఎవరికి ఏ జోకు మంచిదనిపిస్తుందో ఎవరికేది చిరికు కలిగిస్తుందో చెప్పడం ఎవరి తరమూ కాదు. ఫలానా జోకు సుబ్బారావ్‌గారికి అద్భుతమనిపిస్తే అదే జోకు లక్ష్మణరావ్‌గారికి వాంతులు కలిగించవచ్చు. ఏదేమయినా 'అందరికీ అద్భుతం అనిపిస్తాయి' అనిపించిన మంచి జోకులు మాత్రమే ఏరి, వాటికి మరికొన్ని సరిక్రొత్త పాత జోకులు కలిపి 'బెస్ట్‌ జోక్స్‌' మీ కందిస్తున్నాం!

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good