ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఆరోగ్యము అంటే 'మానవుడు శారిరకముగా ,మానసికముగా ,సాంఘికంగా మరియు ఆధ్యాత్మికంగా భాగుందడమే పరిపూర్ణ ఆరోగ్యం "ని నిర్వచిoచినది .ఈ గ్రంథములో డా హనిమాన్ .కెంటు ,నాష్ ,ఫారీంగ్టన్ మొదలైన మహనీయులు.        

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good