అన్ని వర్గములకు (విద్యార్ధులు, ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు, రచయితలు, అనువాదకులు, సామాన్య పాఠకులు మొదలగు వారు) చెందిన తెలుగు వారికి ఉపయోగపడు నాలుగు డిక్షనరీలను (ఇంగ్లీషు-తెలుగు, తెలుగు-ఇంగ్లీషు, తెలుగు-తెలుగు, హిందీ-తెలుగు) వ్రాసి యీయవలసినదిగా మేము శ్రీమాన్‌ ఎస్‌.కె.వెంకటాచార్యులు, ఎం.ఏ., బి.ఎడ్‌., గారిని కోరియుంటిమి. వారు తమ ఆమోదమును ప్రకటించి నాలుగు పుస్తకములను సకాలంలో తయారుచేసి ఇచ్చిరి. సహృదయులగు తెలుగువారు ఈ గ్రంథములను ఆదరింతురని విశ్వసించుచున్నాము. విజ్ఞులగు శ్రేయోభిలాషుల సలహాలను, సూచనలను కృతజ్ఞతతో స్వీకరింతుమని మనవి చేయుచున్నాము.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good