పూర్తి అర్ధనిచే పదాల సముదాయం వాక్యం. అలంటి వాక్యంలో క్రియ,కర్త ఉంటాయి.
వాక్యంలో క్రియ చాలా ముఖ్యమైన పదం; ఆ పదం లేకుంటే వాక్యం పూర్తీ అర్దనివ్వదు. ఓకే ఒక్క క్రియ అయిన వక్యమౌతుంది.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good