''హేమమాలి ఇతర నాటికలు''లో పదిహేడు నాటికలు ఇదివరకు భారతి, ప్రతిభ, రూపవాణి వంటి పత్రికలలో ప్రచురణ పొందినా, పుస్తక రూపంలో ఒక సంపుటిగా వెలువడడం ఇదే ప్రథమం. శాస్త్రిగారు వ్యావహారిక, గ్రాంథిక తెలుగుల్ని సరిసమానంగా ఇష్టపడిన వ్యక్తి. రెండు తీరుల్లోనూ రచనలు చేశారు.

ఇక - ఈ నాటికలతో పాటుగా ప్రచురణ కాకుండా (పుస్తకాలలోకి రాకుండా) మిగిలిపోయిన 'మనిషిలో మనిషి' కథానిక, మరి మూడు పద్యఖండికలు కూడా ఈ సంపుటిలో చేరుస్తున్నాం.

పేజీలు : 232

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good