ఈ పుస్తకంలో మధుమేహం, పెరేదేతేనేం.... ప్రనంతకం కదా!, మానవులలో "మధుమేహం"రావటానికి కారణాలు, మధుమేహ వ్యాధి లక్షణాలు, "స్దులకయం లేకుండా; రాకుండా చేసుకోవటం ఎలా?" వేయ్యి కేలరిలకు సరిపడు ఆహారం ప్లాన్ చేసుకోండి! స్దులకయం తగ్గించుకోండి, "మధుమేహాన్ని పతికేల్లనుండే పసిగట్టి జాగ్రత్తలు తీసుకోండి", మధుమేహ రోగులు - కోల్ డ్రింక్స్ ఎందుకు త్రాగాకుదదంటే? మొదలగు వాటి గురించి ఉన్నవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good