హ్యారిపోటర్ కి తనకో ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉన్నట్టు తెలియనే తెలియదు తను కూడా మిగతా పిల్లలందరిలానేవున్నాని భావిస్తాడు. కొన్ని విషాదకరమైన పరిస్థితులు తలెత్తడం వల్ల వాడు తన స్వంత పిన్ని పెటునియా ఇంట్లో ప్రవేశ పెట్టబడతాడు. పెటునియాఅంటి, వెర్నాన్అంకుల్వాళ్ళబ్బాయిడడ్లి లు హ్యరిని అడుగడుగునా అవమానపరుస్తూ ఉంటారు. వాడికి ఆ ఇంట్లో దక్కిన స్థానం మెట్ల కింద అల్మరా! ఇంతలో ఎక్కడ నుండోహ్యారీపేరున వచ్చాయి. అవి వాడి జీవితాన్ని ఆద్యంతం ఉత్కంట భరితంగా మార్చేశాయి. మెరిసేకళ్ళతో మోటుగా వుండే ఓ మనిషి వచ్చి, మంత్రం తంత్ర విధ్యలు నేర్పే హగ్వర్ట్ స్కూల్లో హ్యరినిజాయిన్ చేస్తాడు. హ్యారిపోటర్ సుప్రసిద్ధ మాంత్రికుడు కావడం వల్ల ఇలా జరిగింది.
•  జె.కెరౌలింగ్ అన్ని తరాల్ని బుక్ రీడర్స్ గా మార్చేశారు.    ది టైమ్స్

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good