ఈ పుస్తకంలో ఉపోద్ఘాతం, నవ గ్రహాల స్ధానాలు - సంచారాలు, గురు గ్రహ గుణ గణాలు, గురు గ్రహస్వరుపం - వృతాంతం, గురు గ్రహ మంత్రం పురస్చారణం, గురు గ్రహ మంత్రంపురశ్చరణ, గురు గ్రహ హూమ విధానం, గురు గ్రహ లఘు హూమ పధ్ధతి, శ్రీ గురు గ్రహ వైదిక మంత్రం జప విధానం, వివిధ గురు గ్రహ మంత్రాలూ, గురు గ్రహ కవచ స్తోత్రం, బృహస్పతి బహు నమ స్తోత్రం, వివిధ బృహస్పతి స్తోత్రాలు, దక్షిణ మూర్తి స్తోత్రాలు, శ్రీ దత్తత్రయ స్తోత్రం, గురుగ్రహ ప్రభావం - నివారణ, గురుగ్రహ సంఖ్యా విశేషాలు గురించి ఉన్నవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good