తత్త్వశాస్త్రం, వేదాంతం - అంటే మామూలు మనుషులకు కాస్త చిన్న చూపే కాకుండా  వెటకారం కూడా ఉంటుంది. జీవితానికి, దీనికి అంత సాపత్యం లేదనుకుంటారు చాలామంది. నిజానికి జీవితాన్ని పూర్తిగా, క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే 'తత్త్వశాస్త్ర దర్శనం' కొంతలో కొంత అయినా ఉండి తీరాలని విజ్ఞుల అభిప్రాయం. అంతేకాదు, జీవిత గమనం సుగమం - సుకరం అవటానికి తత్త్వశాస్త్ర పరిచయం ఉపకరిస్తుంది. తత్త్వశాస్త్రంలో యేదో అలౌకికమయిన ఆనందం ఉంది. వేదాంతంలో జీవితపు ఎడారిని మిలమిల మెరిపించే మరీచికలు ఉన్నాయి. మానసిక ఆనందాన్ని, ఉల్లాసాన్ని కలుగచేసే ప్రియతమ నేస్తం అన్నాడు తత్త్వశాస్త్రాన్ని ప్లేటో.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good