అత్తా ఒకింటి కోడలే
అడవికచిన వెన్నెల
అడకత్తెరలో పోకచేక్కలాగా
అడిగితెకాని అమ్మ అయిన పెట్టదన్నట్లు
అడిగేవాడికి చెప్పేవాడు లోకువ
అడుగులోనే హంసపాదు

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good