ఇది ఆధ్యాత్మిక సంబంధ విషయం. లౌకికంగా కూడా తెలుసుకోవలసిన విషయం. మనకి లలితాసహస్రనామస్తోత్రంలో వశిన్యాది దేవతలు అమ్మవార్ని స్తోత్రం చేసినపుడు గోమాత అని పిలిచారు. గోమాతా అని పిలిచినపుడు అసలు లలితాసహస్రనామ స్తోత్ర ప్రారంభం ఏ నామంతో? శ్రీమాతా అని. వశిన్యాది దేవతలు గోవుని పిలవటం లేదు. అమ్మవారిని పిలుస్తున్నారు. అమ్మవారి నామావళి చెపుతూ, అమ్మవారి గుణాలు ప్రకాశించిన విధం స్తోత్రాన్ని, లలితాదేవి వంక చూసి వశిన్యాది దేవతలు అమ్మవార్ని గోమాతా అన్నారు. అంటే ఆవిడ తలవూపి అంగీకరించి అవును, నేను గోమాతనే అన్నది.....

 శుద్ధసాధులందు, సురలందు, శ్రుతులందు,

 గోవులందు విప్రకోటియందు,

 ధర్మ పదవియందు తగిలి నాయందు, వా

 డెన్న డలుగు, నాడె హింసనొందు.

Pages : 47

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good