గోదావరి జీవనది.
తెలుగువారి జీవితమది.
తల్లిగోదారికి కథాకుసుమాలతో పూజచేసిన
సీతారాముడు సామాన్య కథకుడుకాదు
వాడు గోదాట్లోచేప
అంటే అనగా అనగా ఓ చేపగాడు కాడు
ఏటివాలు వెంట కొట్టుకుపోయే సదాసీదా చేపగాడు కాడు;
ఏటికెదురీదే చేవగల పొగరు మోతు 'పొలస' చేప.

గోదారి తల్లిని ఆటలతో పాటలతో అర్చించిన పగోజీ బాపు తూగోజీ రమణలకు మూడో పూజారి సీతారాముడు ఇస్తున్న తీర్థ ప్రసాదాలు ఈ గోదావరి కథలు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good