తత్వశాస్ర్తంలోనూ, సమకాలీన సమస్యల్లోనూ ఆసక్తి కలిగిన పాఠకులకు ఉద్దేశింపబడిన యీ గ్రంథంలో గతితార్కిక, చారిత్రక భౌతిక వాదానికి సంబంధించిన మార్క్సిస్టు, లెనినిస్టు మూల సూత్రాలు వివరింపబడ్డాయి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good