ఈ పుస్తకంలో 128 పొడుపు కథలు ఇవ్వబడ్డాయి. సమస్యలు అయిపాయిన వెంటనే జవాబులు ఇచ్చి, ఆ తరువాత వాటి యొక్క సాధనా పద్ధతులను విపులముగా చూపడం జరిగినది. ఇందువల్ల ఈ పుస్తకము పలు వర్గముల వారి అవసరములను తిర్చగాలదని భావిస్తున్నాను.  

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good