25 ఏళ్ల పటు 1963-87 వరకు సుమారు 950 పైగా సస్పెన్స్, మిస్టరి, క్రైమ్, డిటెక్టివ్ పాకెట్ సైజు నవలలు....
అనంతరం 13 ఏళ్ల పటు 1987 - 2000 వరకు సుమారు 300 పైగా ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్, డ్రామా, కామెడీ, సాంఘిక, సామజిక, సంసారిక నవలలు.... 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good