మీ ముఖం చూసి మీ జాతకం ఇట్టే చెప్పేయొచ్చు.

మీ నుదురు, కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, పళ్ళు, పెదాలు, గడ్డం చెప్పే వాస్తవాలు చిటికెలో తెలుసుకోవచ్చు.

ఫేస్‌ రీడింగ్‌పై తెలుగులో వెలువడుతున్న పుస్తకం 'ఫేస్‌ రీడింగ్‌ (ముఖ సాముద్రిక శాస్త్రం)'.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good