రాజకీయ సిద్ధాంతాలచరిత్ర చరిత్ర మాత్రమే కాదు; అది రాజకీయ ప్రామాణిక గ్రంథాల పరిశీలన కూడ.  ఈ సిద్ధాంత వ్యాసరచనలో పరిగణనలోనికి తీసుకున్న కాలంలో రాజకీయ ప్రామాణిక గ్రంథాలనేవి అసలు లేనేలేవు.  నేను పరిశీలించిన ప్రామాణిక గ్రంథాలన్నీ మతపరమైతే వాటి లక్ష్యం బౌద్దమతవ్యాప్తి.  వాటిలో రాజకీయపరమైన ఆధారాలు అతి సాధారణమైనవి, తేలికపాటివి, అప్రధానమైనవి.  ఆ విధంగా చూచేట్లయితే అవి రోమన్‌ న్యాయవాదులు, తొలినాటి క్రైస్తవ ఫాదరీలు, పదహారవ శతాబ్దినాటి సంస్కర్తల అభిప్రాయాలను పోలి ఉంటాయి.  వాటి నుండి పరోక్షంగా మనం రాజకీయ ఆలోచనా ధోరణులను సేకరించాల్సి ఉంటుంది.  అటువంటి రచయితల్లో రాజకీయ చింతన అచేతనరూపంలో ఉంటుంది.  ఈ కారణంవల్లనే నేను రచయితల్ని చాలావరకు కాలక్రమ రీతిలో పరిచయం చేసుకుంటూ వచ్చాను.  అయితే రాజకీయ చింతనకు సంబంధించిన అంశాలను బేరీజు వేసేప్పుడు మాత్రం తప్పని సరిగా ఆ కాలపు స్ఫూర్తితో అది తులతూగుతుందనే విషయాన్ని నేను గ్రహింపులో వుంచుకొనక పోలేదు. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good