ఈ సంపుటిలో 54 వ్యాసాలున్నాయి.  వ్యాసవస్తువేదైనా అందులో సామాజిక స్పర్శ, ఆధ్యాత్మిక చర్చ చేర్చడం లక్ష్మీప్రసాద్‌ రచనా విధాన వైశిష్ట్యం.  మహనీయులు, గురువు, ఆడంబరాలు, మనసు, సేవ, ఆధ్యాత్మికత - ఇలా వీటిలో ఎన్నో అంశాలపై ఆలోచనలు కలిగించే విషయాలను సుబోధం చేశారు.  ఎక్కడా కఠిన పారిభాషిక పదాలు లేకుండా ప్రతివ్యాసం ఆద్యంతం పఠనీయంగా సాగుతుంది.  ప్రతి వ్యాసంలోనూ ఒక ప్రత్యేక వృత్తాంతానికి కథనరీతిలో చోటుకల్పించారు.  

Pages : 132

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good