కోల్పోయిన, పరిహరింపబడిన, కాలుష్యానికి గురైన స్వేచ్ఛను తిరిగి పొందటంలో బాగంగా తనని తాను స్వచ్ఛ పరచుకోవటం, స్వస్థత పొందటం అనే భారం దిగంబర కవిత మోయక తప్పలేదు. ఈ భారాన్ని మోయటమనే విషయంలో దిగంబరులు గుండె దిటవు గొప్పది. ఈ క్రమంలో దిగంబరులు కీర్తిని, అపకీర్తిని సరిసమానంగానే పొందారు.

ఏ సామాజిక, సాహిత్య ఉద్యమమైనా ప్రజా బాహుళ్యాన్ని కదిలించటానికి మూడు పనులు తప్పనిసరిగా చేయాల్సి ఉంటుంది.

ఒకటి : భావాలను సరళీకరించటం

రెండు : సత్యాన్ని ఆవిష్కరించటం

మూడు : ఈ రెండింటి కలయికతో నిబద్ధతతో కూడిన ఆచరణను ఆశించటం.

దిగంబరులు ఆశించింది, ఆకాంక్షించింది ఇదే కదా!

Pages : 286

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good